1. kai
2. peng
3. dèn
4. tàn
5. lì
6. tiao
7. gài
8. chán
9. jié
10. cáng
11. kan
12. xiao
13. èr
14. hu
15. duos
16. yuán
17. chuan
18. ban
19. jié
20. lán
21. tíng
22. fan
23. zou
24. zhuàn
25. tui
26. tuo
27. dài
28. ling
29. zhan
30. lián
31. suí
32. nián
33. dun
34. pán
35. zhuì
36. ding
37. hèng
38. cuò
39. dié
40. zuàn
41. qu
42. chuài
43. bai
44. guà
45. ti
46. jié
47. tang
48. zhuàng
49. ye
50. ji
51. diao
52. lu
53. beng
54. zhuàng
55. kòu
56. ban
57. dáo
58. lí
59. xi
60. kuà
61. yáo
62. shan
63. héng
64. cuan