Fundamental Sword Training (Ji Ben Jian Fa)

Chan – clockwise forward, counterclockwise back

Chuen – thrust

Tiao

Xia Lan – for extension do below

Knee Raise

Rear Knee Raise

Toubu and sink+thrust

Ban – slicing, palm down or up

Ling

Dai

Shang Lan

Seven Stars

Kan

Xue

Pi

Bagua Sword Circle Walking

1 Dan – Single


2 Meng Hu Tui Shan – Fearful Tiger Push Mountain


3 Da Peng Jan Ch’I – Big Peng Opens Wings


4 Shi Jee Jang Kou – Lion Opens Mouth


5 Buc Yuen Shien Yue – White Ape Presents Fruit


6 Huai Chung Bow Yue – Hold Moon At Chest


7 Li Tui Ba Ma – Forcefully Pushing Eight Horses


8 Jee Tian C’ha Di – Point to Heaven Thrust to Earth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Sword Forms and 5 Sword Two-Man Set
Kai
Peng
Dun
Tan
Li