Dan Huan Zhang (Single Palm Change)
Shuang Huan Zhang (Double Palm Change)
She Xing Shun Shi (Snake Palm)
Long Xing Chuan Shou (Dragon Palm)
Hui Shen Da Hu (Tiger Palm)
Yan Fan Gai Shou (Swallow Palm)
Zhuan Shen Fan Bei (Turning Body)
Ning Shen Tan Ma (Twisting Body)
Fan Shen Bei Chan (Overturning Body)
Ting Shen Ban Kou (Stopping Body)

Wu Long Bai Wei (Five Dragons Wave Tails)