Footwork
Step-by-step
Slow
Continuous

Dragon Form Swimming Body (Cheng Ting Hua)

Single Palm Change
Double Palm Change
Splitting Heaven and Earth
Azure Dragon Shows Claw
White Snake Spits Tongue
Great Peng Spreads Wings
White Ape Offers Peach
Eight Immortals Cross the Sea

單換掌
雙換掌
上下換掌
青龍探爪
白蛇吐信
大鵬展翅
猿猴獻桃
八仙過海

Dān huàn zhǎng
shuāng huàn zhǎng
shàng xià huàn zhǎng
qīnglóng tàn zhǎo
báishé tǔ xìn
dàpéng zhǎnchì
yuánhóu xiàn táo
bā xiān guò hǎi